Біріктірлген жылдық есеп | «Самұрық-Энерго» АҚ

Пайдаланылған қысқартулар

 

 

АЖК

«Алатау Жарық Компаниясы» АҚ

АлЭС

«Алматы электр станциялары» АҚ

АҚ

Акционерлік қоғам

Бенчмаркинг

«Самұрық-Энерго» АҚ-ға өзінің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға септігін тигізетін нақты өзгерістерді іске асыру мақсатында өз жұмысын басқа компаниялардың практикасымен салыстыруына мүмкіндік беретін талдау әдістемесі

ЖЭК

Жаңартылатын энергия көздері

ДСҰ

Дүниежүзілік сауда ұйымы

ЖЭС

Жел электр станциясы

МҮИИДБ

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік үдемелі индустриялық-инновациялық даму бағдарламасы

МАЭС

Мемлекеттік аудандық электр станциясы

ГТЭС

Газ-турбиналық электр станциясы

ГЭС

Гидравликалық электр станциясы

ЕТҰ

Еншілес және тәуелді ұйымдар

АРБД

Қоғамның Адам ресурстарын басқару департаменті

ҚР БЭЖ

Қазақстан Республикасының Бірыңғай электр энергетикалық жүйесі

ЖГРЭС

«И.Т.Батуров атындағы Жамбыл ГРЭС-і» АҚ

МБЖ

Менеджменттің біріктірілген жүйесі

ҚИЭС

Қазақстандық зияткерлік энергия жүйесі

НҚК

Жалпы алғанда Қоғамның, сондай-ақ оның басқарушы қызметкерлерінің қызметінің тиімділік деңгейін бағалауға мүмкіндік беретін, Қоғам қызметінің тиімділік деңгейін сипаттайтын негізгі қызмет көрсеткіші (индикаторы)

КМЖ

Корпоративтік  менеджмент жүйесі

ЭЖЖ

Электр жеткізу желісі

ҚР ИЖТМ

Қазақстан Республикасы  Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

Қоғам, Компания

Қазақстан Республикасында тіркелген, еншілес және тәуелді ұйымдарды басқаратын  «Самұрық-Энерго» АҚ  холдингтік компаниясы

«Самұрық-Энерго»   компаниялар тобы

«Самұрық Энерго» АҚ, оның еншілес және тәуелді ұйымдары

БҰҰ

Біріккен Ұлттар Ұйымы

ШРШ

Шектеулі рұқсат етілген шығарындылар

ШРТ

Шектеулі рұқсат етілген төгінділер

Сатып алу жоспары

Қоғамның жарғылық қызметінің жұмыс істеуін, сондай-ақ оның орындалуын қамтамасыз етуге қажетті тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді ақылы негізде жоспарлы сатып алуын көрсететін, белгіленген нысандар бойынша қалыптастырылған құжат.

Даму жоспарының көрсеткіштері

Өндірістік, операциялық және қаржылық қызметті сипаттайтын көрсеткіштер. Көрсеткіштер Даму жоспарының құрамында бекітілетін, есепті және жоспарланатын мерзім ішіндегі қызмет нәтижелеріне сәйкес келетін сандық мәнге ие.

ӨҚҚ

Өрт қауіпсіздігі қағидасы

ҚТҚ

Қауіпсіздік техникасы қағидасы

ЖКБ

Жүк тиеу-көлік басқармасы

ТПҚ

Техникалық пайдалану қағидасы

ПХД

Полихлорлы дифенилдер

Тәуекел

Алға қойған мақсаттар міндеттерге жетуге ықпал етуі мүмкін оқиғалармен немесе әрекеттермен байланысты белгісіздікке душар болу

ҚР

Қазақстан Республикасы

РФ, Ресей

Ресей Федерациясы

ТМД

Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы

Стратегия

«Самұрық-Энерго» АҚ ұзақ мерзімді Даму стратегиясы

Қоғамның құрылымдық бөлімшелері

Қоғамның белгілі бір қызмет түрін атқаруға жауапты және ұйымдық құрылымынан көрініс тапқан бөлімшелер (департаменттер, қызметтер)

АТП АЭА

«Ақпараттық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағы

КЭС

Күн электр станциясы

ЖШС

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

«АЭС» ЖШС

«АлматыЭнергоСбыт» ЖШС

ЖЭС

Жылу электр станциясы

ЖЭО

Жылу электр орталығы

Қор

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы

ЭГРЭС-1

«Болат Нұржанов атындағы Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС

ЭГРЭС-2

«Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ

ЭҚҰ

Энергиямен қамтамасыз ету ұйымы

СО2

Көміртегінің қос тотығы

КОЛ

Күшті органикалық ластағыштар

EBITDA

Несиені пайдалануға, салыққа, тозу мен өтелімге жұмсалған шығындарды шегергенге дейінгі операциялық табыстар (ағылшынша Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization)

EBITDA margin

Несиені пайдалануға, салыққа, тозу мен өтілімге жұмсалған шығындарды шегергенге дейінгі операциялық табыстар

GRI

Есептілік жөніндегі жаһандық бастама (Global reporting initiative)

ISO

Стандарттау жөніндегі халықаралық ұйым (International Organization for Standardization)

KEGOC

«KEGOC» акционерлік қоғамы (KazakhstanElectricityGridOperatingCompany, Қазақстан электр желілерін басқару жөніндегі компаниясы)

SWOT

Сыртқы және ішкі ортаға жағымды/ жағымсыз факторлардың әсерін талдау

Өлшем бірліктері

ГВтч

Гигаватт сағат

ГДж

Гигаджоуль

Гкал

Гигакалорияp

кВ

Киловольт

кВтч

Киловатт сағат

км

Километр

м

Метр

м3

Текше метр

МВА

Мегавольт-ампер

МВт

Мегаватт

Млн

Миллион

Тыс.

Мың

 %

Пайыз